Waardering

Taxatiemethode

De waarde in het economische verkeer van iedere onroerende zaak wordt bepaald op basis van de voorschriften van de Wet WOZ. Dit is “de waarde die aan een onroerende zaak dient te worden toegekend indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin het zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen”.

Bij de waardevaststelling is rekening gehouden met alle relevante factoren zoals deze bij ons bekend zijn vanuit de feitelijke opname van de onroerende zaak en/of vanuit de gemeentelijke administratie. Hierbij kan gedacht worden aan gegevens die verkregen worden van het Kadaster, uit bouwdossiers, uit inventarisaties en/of uit eerdere taxatierapporten. Daarnaast is bij de waardevaststelling rekening gehouden met zaken als aard, bouwwijze, bouwtype, grootte, ligging, aanwezige voorzieningen, bestemming, enzovoorts.

Woningen

De waarde in het economisch verkeer van woningen dient vervolgens (op basis van wettelijke voorschriften) vastgesteld te worden aan de hand van een vergelijkingsmethode. Hierbij wordt gekeken naar relevante verkoopcijfers van (zo goed mogelijk) vergelijkbare woningen om en nabij de waardepeildatum. Deze verkoopcijfers dienen betrekking te hebben op woningen die zo direct mogelijk in de naaste omgeving van uw woning(en) zijn gelegen.

Let wel, dit betekent niet automatisch dat deze woningen ook daadwerkelijk in de naaste omgeving zijn gelegen. Bij het bepalen van de waarde in het economisch verkeer wordt gebruik gemaakt van een referentiestelsel. Dit referentiestelsel bevat op de woningmarkt gerealiseerde, geanalyseerde en reële verkoopprijzen van (zo goed mogelijk) vergelijkbare woningen rond de waardepeildatum.

De methode om de waarde van onroerende zaken te bepalen aan de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare objecten wordt wettelijk voorgeschreven in artikel 4 lid 1 punt a. van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet WOZ.

Bij het hanteren van deze vergelijkingsmethode wordt uitgegaan van meerdere verkoopprijzen, hierbij hoeft het niet te gaan om volstrekt identieke woningen. Onderlinge verschillen hoeven er daarom niet direct toe te leiden dat de door de gemeente gehanteerde vergelijkingsobjecten niet (goed genoeg) bruikbaar zijn voor de WOZ-waardebepaling van uw woning.

Niet-woningen

De waarde van niet-woningen wordt bepaald op de waarde in het economische verkeer of op de gecorrigeerde vervangingswaarde. De hoogste van deze twee is bepalend.

De waarde in het economisch verkeer van iedere onroerende zaak is bepaald op basis van de voorschriften van de Wet WOZ. Dit is “de waarde die aan een onroerende zaak dient te worden toegekend indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin het zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen”.

Bij de waardevaststelling wordt rekening gehouden met alle, vanuit de feitelijke opname van het object en/of vanuit de gemeentelijke administratie, relevante factoren. Hierbij kan gedacht worden aan gegevens die verkregen worden van het Kadaster, uit bouwdossiers, uit inventarisaties en/of uit eerdere taxatierapporten. Daarnaast is bij de waardevaststelling rekening gehouden met zaken als aard, bouwwijze, bouwtype, grootte, ligging, aanwezige voorzieningen, bestemming, enzovoorts.

De waarde in het economische verkeer van een niet-woning kan op drie manieren bepaald worden:

Marktgegevens

Op grond van artikel 3 van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet WOZ is de gemeente verplicht om zowel objectkenmerken als koop- en huurgegevens van woningen en bedrijfspanden te verzamelen en te registreren. Dit wordt de permanente marktanalyse genoemd.

De marktgegevens met betrekking tot verkooptransacties ontvangt de gemeente van het Kadaster. Daarnaast wordt de marktontwikkeling ook nog geregistreerd door middel van het verzamelen van vraagprijzen. Deze informatie wordt verkregen via diverse internetsites, dagbladen, makelaars, enzovoorts.

Door het verzamelen, registreren en analyseren van alle verkoopcijfers krijgt en houdt de gemeente goed inzicht in het marktniveau en de marktontwikkeling van de verschillende type onroerende zaken. Bovendien worden zo ook vooral de waardeontwikkelingen in de verschillende wijken en buurten binnen de gemeente in beeld gebracht.