Reageren

Heeft u nog vragen op het gebied van de Wet WOZ? Leg ze gerust aan ons voor. Dit kan via het e-mail adres: WOZ@breda.nl. Onze medewerkers staan u ook graag telefonisch te woord: 14 076. Zij zijn op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur te bereiken.

Openbare WOZ-waarde woningen opvragen
Vanaf 1 oktober 2016 is het mogelijk om via de link ‘WOZ-waarde opvragen’, door middel van het invullen van postcode en huisnummer, de WOZ-waarde van woningen in te zien. Wanneer het opvragen van WOZ-waarden niet lukt en/of u van mening bent dat de getoonde gegevens onjuist zijn, dan kunt u contact met ons opnemen via WOZ@breda.nl of 14 076. 

Uw taxatieverslag opvragen
Ga naar Taxatieverslag. Vraag het taxatieverslag op. Wanneer u van mening bent dat de gegevens op het taxatieverslag (objectkenmerken en/of vastgestelde waarde) onjuist zijn, dan kunt u bezwaar indienen.

Bezwaar indienen 
Als de WOZ-beschikking naar uw mening onjuist is, verzoeken wij u in eerste aanleg contact op te nemen met de afdeling Administratie & Basisregistraties op telefoonnummer 14 076 voor een nadere uitleg. Hiermee kan een eventuele fout in de waardering op een snelle wijze worden hersteld.

Wanneer u na ontvangst van het taxatieverslag en eventuele nadere informatie nog reden ziet om in bezwaar te gaan, dient u binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking een bezwaarschrift in te dienen.

Digitaal kunt u via, het menu aan de linker zijde,  'Bezwaar maken'.

Per post kunt u het bezwaarschrift richten aan het hoofd van de afdeling Administratie & Basisregistratie, postbus 90156, 4800 RH Breda, onder vermelding van 'Bezwaar WOZ'.

Motiveer uw bezwaarschrift duidelijk en vermeld minimaal onderstaande gegevens:

Zorg dat u voor het indienen van een bezwaar op de hoogte bent van de benodigde informatie. Lees daarvoor de toelichting behorend bij de beschikking. Kijk ook even onder de links weergegeven knoppen Wet WOZ, Vragen en antwoorden en Waardering.

Afhandelingstermijn bezwaar
De gemeente moet voor het einde van het kalenderjaar waarin het bezwaarschrift is ontvangen uitspraak doen op een bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking. Uitzondering hierop zijn de bezwaarschriften die binnen de laatste 6 weken van een kalenderjaar zijn ingediend.