Het WOZ-loket

WOZ-waarden 2018 
De WOZ-waarden voor het jaar 2018, waardepeildatum 1 januari 2017, worden begin 2018 (februari) vastgesteld. 
 De WOZ-beschikking
Als eigenaar of gebruiker van een onroerende zaak ontvangt u ten minste jaarlijks een WOZ-beschikking. Op deze beschikking treft u, de eigenaar/gebruiker (belanghebbende), aan om welke onroerende zaak het gaat met daarbij de vastgestelde WOZ-waarde. U ontvangt de WOZ-beschikking, met daarop de WOZ-waarde, los van de aanslag gemeentelijke belastingen. De aanslag onroerende-zaakbelasting en de aanslag voor de overige gemeentelijke belastingen zullen, zoveel mogelijk gecombineerd met de aanslag waterschapsbelastingen, door de Belastingsamenwerking West-Brabant te Etten-Leur aan u verzonden worden. Zie voor meer informatie www.bwbrabant.nl.

 Brief huurders woningen
Bij brief hebben wij de huurders van woningen geïnformeerd over een verandering in het nieuwe woningwaarderingsstelsel (hierna: WWS). Deze kan namelijk van invloed zijn op de hoogte van de huur van een woning. Voortaan informeren wij huurders dan ook over de WOZ-waarde van de huurwoning. Als gevolg van het nieuwe WWS speelt de WOZ-waarde van een huurwoning een grotere rol bij de bepaling van de maximaal redelijke huurprijs van de woning. De verhuurder zal bij het vaststellen van de huur de huurders informeren over de gevolgen van de nieuwe WOZ-waarde voor de huur.
 Bezwaar maken
Mocht u het niet eens zijn met de door u per beschikking ontvangen WOZ-waarde dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar maken tegen deze waarde. Omdat de WOZ-beschikking dit jaar wederom apart van het aanslagbiljet verzonden wordt, is het belangrijk dat u een eventueel bezwaar aan de juiste instantie richt. Uw bezwaar tegen de WOZ-waarde kunt u richten aan de afdeling Administratie & Basisregistraties van de gemeente Breda. Dit is de afdeling die de waarden vaststelt en de bezwaren behandelt.

Wanneer u, naar aanleiding van de ontvangen WOZ-beschikking, bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde dan hoeft u niet nogmaals bezwaar te maken tegen het door de Belastingsamenwerking West-Brabant verzonden aanslagbiljet met daarop de onroerende-zaakbelasting. De gemeente is namelijk wettelijk verplicht om de aanslag onroerende-zaakbelasting te verminderen wanneer de WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt verlaagd.
Een eventueel verzoek tot uitstel van betaling, m.b.t. de aanslag OZB en de overige belastingaanslagen, kunt u richten aan de Belastingsamenwerking West-Brabant.
 WOZ-waarde woningen openbaar
Vanaf 1 oktober 2016 is het mogelijk om naast de WOZ-waarde van uw eigen woning ook de WOZ-waarde van andere, in de Gemeente Breda, gelegen woningen op te vragen. Via de link ‘WOZ-waarde opvragen’ wordt, door middel van het invullen van postcode en huisnummer, de WOZ-waarde van de in de gemeente Breda gelegen woning zichtbaar gemaakt. Hierbij is het van belang om te weten dat de gemeente bij het toekennen van nummeraanduidingen aan woningen in basis de onderstaande drie variaties kent:

  1. huisnummer (zoals 1, 2, 3, etc.);
  2. huisnummer met huisletter (zoals 1A, 1B, 1C, etc.);
  3. huisnummer met huisnummertoevoeging (zoals 1 A1, 1 A2, 1 B1, 1 B2, etc).

Alleen woningen
Bij het opvragen van een WOZ-waarde worden alleen de WOZ-waarden van woningen zichtbaar gemaakt. Hierbij gaat het om individuele bevragingen. Bulkverstrekking van WOZ-waarden van woningen is nog niet toegestaan. De WOZ-waarden van bedrijfsruimten blijven vooralsnog geheim.

 Vragen?
Indien u vragen heeft over de WOZ-waardebepaling, dan kunt u mailen naar WOZ@breda.nl of bellen met telefoonnummer 14 076.

 


Terugkeren naar breda.nl