Het WOZ-loket

WOZ-waarden 2017 
De WOZ-waarden voor het jaar 2017, waardepeildatum 1 januari 2016, zijn bij dagtekening 28 februari 2017 vastgesteld. 
 Toegang tot uw taxatiegegevens! 
Op het WOZ-loket van de gemeente Breda vindt u uitgebreide informatie over de wijze waarop de waarde van onroerende zaken wordt bepaald en veelgestelde vragen over de Wet WOZ.
 De WOZ-beschikking
Als eigenaar of gebruiker van een onroerende zaak ontvangt u ten minste jaarlijks een WOZ-beschikking. Op deze beschikking treft u, de eigenaar/gebruiker (belanghebbende), aan om welke onroerende zaak het gaat met daarbij de vastgestelde WOZ-waarde.

Voor meer informatie over de WOZ-waardebepaling, kunt u terecht bij de top 10 meest gestelde vragen. Deze top 10 is te vinden in het menu, aan de linkerzijde, onder de naam 'Top 10 WOZ Algemeen'.

Brief huurders woningen
Bij brief hebben wij de huurders van woningen geïnformeerd over een verandering in het nieuwe woningwaarderingsstelsel (hierna: WWS). Deze kan namelijk van invloed zijn op de hoogte van de huur van een woning. Voortaan informeren wij huurders dan ook over de WOZ-waarde van de huurwoning. Als gevolg van het nieuwe WWS speelt de WOZ-waarde van een huurwoning een grotere rol bij de bepaling van de maximaal redelijke huurprijs van de woning. De verhuurder zal bij het vaststellen van de huur de huurders informeren over de gevolgen van de nieuwe WOZ-waarde voor de huur.

Voor meer informatie over de nu ook voor huurders van toepassing zijnde WOZ-waardebepaling, kunt u terecht bij de top 10 meest gestelde vragen. Deze top 10 is te vinden in het menu, aan de linkerzijde, onder de naam 'Top 10 Huurders Woningen'

Beschikking apart van aanslag
U ontvangt de WOZ-beschikking, met daarop de WOZ-waarde, los van de aanslag gemeentelijke belastingen. De aanslag onroerende-zaakbelasting en de aanslag voor de overige gemeentelijke belastingen zullen, zoveel mogelijk gecombineerd met de aanslag waterschapsbelastingen, door de Belastingsamenwerking West-Brabant te Etten-Leur aan u verzonden worden. Zie voor meer informatie www.bwbrabant.nl.
 Hoe wordt de waarde bepaald?
De WOZ-waarde 2017 is opgemaakt naar de wettelijke waardepeildatum 1 januari 2016. De WOZ-waarde 2016 was opgemaakt naar de waardepeildatum 1 januari 2015. Dit houdt in dat er per waarderingsjaar gekeken wordt naar het marktniveau op of rond een specifieke waardepeildatum.

Voor woningen en garages houdt dit in dat de waarde bepaald wordt aan de hand van een vergelijking van de woning of garage met op of rond de waardepeildatum verkochte vergelijkbare woningen of garages. De verkoopcijfers van deze woningen of garages liggen bij voorkeur binnen één jaar voor of na de waardepeildatum. Uiteraard wordt er bij de beoordeling van deze verkoopcijfers rekening gehouden met het tijdsverloop tussen de verkoop en de waardepeildatum. De vergelijkbare woningen en garages hoeven niet volledig hetzelfde te zijn aan uw woning of garage.

Voor niet-woningen (zoals winkels en kantoren) wordt de waarde in de meeste gevallen bepaald aan de hand van de huurwaardekapitalisatiemethode.

Via dit WOZ-loket kunt u aan de hand van het taxatieverslag een onderbouwing zien van de WOZ-beschikking. Op het taxatieverslag kunt u gegevens, die wij van uw onroerende zaak hebben geregistreerd, raadplegen. U krijgt informatie over inhoud, oppervlakte, dakkapellen, schuurtjes en andere bijgebouwen. Voor het inzien en afdrukken van de taxatiegegevens van uw onroerende zaak, klikt u op "Taxatieverslag".
 Bezwaar maken
Mocht u het niet eens zijn met de door u per beschikking ontvangen WOZ-waarde dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar maken tegen deze waarde. Omdat de WOZ-beschikking dit jaar wederom apart van het aanslagbiljet verzonden wordt, is het belangrijk dat u een eventueel bezwaar aan de juiste instantie richt.

Uw bezwaar tegen de WOZ-waarde kunt u richten aan de afdeling Administratie & Basisregistraties van de gemeente Breda. Dit is de afdeling die de waarden vaststelt en de bezwaren behandelt.

Wanneer u, naar aanleiding van de ontvangen WOZ-beschikking, bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde dan hoeft u niet nogmaals bezwaar te maken tegen het door de Belastingsamenwerking West-Brabant verzonden aanslagbiljet met daarop de onroerende-zaakbelasting. De gemeente is namelijk wettelijk verplicht om de aanslag onroerende-zaakbelasting te verminderen wanneer de WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt verlaagd.

Een eventueel verzoek tot uitstel van betaling, m.b.t. de aanslag OZB en de overige belastingaanslagen, kunt u richten aan de Belastingsamenwerking West-Brabant.
 WOZ-waarde woningen openbaar
Vanaf 1 oktober 2016 is het mogelijk om naast de WOZ-waarde van uw eigen woning ook de WOZ-waarde van andere, in de Gemeente Breda, gelegen woningen op te vragen. Via de link ‘WOZ-waarde opvragen’ wordt, door middel van het invullen van postcode en huisnummer, de WOZ-waarde van de in de gemeente Breda gelegen woning zichtbaar gemaakt.

Alleen woningen
Bij het opvragen van een WOZ-waarde worden alleen de WOZ-waarden van woningen zichtbaar gemaakt. Hierbij gaat het om individuele bevragingen. Bulkverstrekking van WOZ-waarden van woningen is nog niet toegestaan. De WOZ-waarden van bedrijfsruimten blijven vooralsnog geheim.

Getoonde informatie
Na opgave van postcode en huisnummer wordt de WOZ-waarde van de woning getoond, aangevuld met de peildatum en het adres. Andere gegevens zoals de eigenaar, de verkoopprijs of taxatieverslag van de woning worden niet getoond.

WOZ-waarde opvragen
Via de hieronder genoemde link kunt u door middel van het opgeven van de postcode, huisnummer en huisletter of huisnummertoevoeging de door u gezochte WOZ-waarde van een woning opvragen. Hierbij is het van belang om te weten dat de gemeente bij het toekennen van nummeraanduidingen aan woningen in basis de onderstaande drie variaties kent:

  1. huisnummer (zoals 1, 2, 3, etc.);
  2. huisnummer met huisletter (zoals 1A, 1B, 1C, etc.);
  3. huisnummer met huisnummertoevoeging (zoals 1 A1, 1 A2, 1 B1, 1 B2, etc).

Link waarmee u de WOZ-waarde van een woning kunt opvragen: https://gt-loket.breda.nl/WOZ-waarde-opvragen
 Vragen?
Onder de kopjes "Wet WOZ", "Waardering" en "Vragen en antwoorden" vindt u algemene informatie over de Wet WOZ en de gehanteerde WOZ-waardebepaling.

Mocht u na het lezen van de gegeven informatie nog verdere vragen hebben over de WOZ-waardebepaling, kunt u mailen naar WOZ@breda.nl of bellen met telefoonnummer 14 076..