Top 10 vragen WOZ Algemeen

 1. Wie ontvangt de WOZ-waarde?

 2. Meerdere personen zijn samen eigenaar. Waarom is de WOZ-beschikking aan slechts één van deze personen gericht?

 3. Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

 4. Ik heb geen WOZ-beschikking (meer)?

 5. Wat is een taxatieverslag?

 6. Hoe kan ik het taxatieverslag inzien?

 7. Ik ben het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde?

 8. Hoe lang heb ik de tijd om bezwaar in te dienen?

 9. Hoe dien ik bezwaar in?

 10. Wanneer krijg ik een antwoord op mijn bezwaarschrift?

   

1. Wie ontvangt de WOZ-waarde?

De eigenaar van woningen en niet-woningen ontvangt bij beschikking de WOZ-waarde. De gebruiker van niet-woningen ontvangt bij beschikking de WOZ-waarde. De gebruiker van woningen zijn in 2017 bij informatiebrief op de hoogte gesteld van de hoogte van de WOZ-waarde.

Bent u eigenaar of gebruiker van meerdere onroerende zaken, dan kunnen op één beschikking meerdere onroerende zaken met de WOZ-waarde vermeld staan.

Aansluitend zijn sinds 1 oktober 2016 de WOZ-waarden van woningen openbaar en op te vragen via de link ‘WOZ-waarde opvragen’.

 

2. Meerdere personen zijn samen eigenaar. Waarom is de WOZ-beschikking aan slechts één van deze personen gericht?

De Wet WOZ bepaalt dat de beschikking bekend gemaakt wordt aan één van de eigenaren. De beschikking is daarom niet aan alle eigenaren gericht.

Als mede-eigenaar kunt u de gemeente wel vragen om ook een beschikking te ontvangen. U stuurt dan een mail naar woz@breda.nl en u vermeldt uw naam, adres, telefoonnummer én uw Burgerservicenummer (BSN).

 

3. Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

Waardering bestaande woning
De gemeente bepaalt de waarde van onroerende zaken door een taxatie. Hierbij gaat de gemeente uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van 2016. Dit is de waardepeildatum voor het tijdvak 01-01-2017 tot 01-01-2018.

Voor het waarderen van woningen wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde vergelijkingsmethode. Dit betekent dat er gekeken wordt naar de verkoopcijfers van panden die vergelijkbaar zijn met de betreffende woning. De verkoopcijfers liggen op of rond de waardepeildatum 1 januari 2016.

Het is niet nodig dat elke woning wordt bezocht. Door vergelijking via een computermodel bepaalt de gemeente de waarde van woningen. De gemeente kijkt hierbij naar verschillen in bijvoorbeeld ligging en het aantal kubieke meters van de woning. De gemeente houdt geen rekening met bijvoorbeeld de hypotheek of erfpacht.

Waardering afgebouwde nieuwbouwwoning
Stel, u heeft een nieuwbouwwoning die vóór 1 januari 2017 is opgeleverd, maar waarvan de bouw op de peildatum 1 januari 2016 nog bezig was. De wijzigingen die plaatsvinden tussen de peildatum (1 januari 2016) en het begin van het WOZ-tijdvak (1 januari 2017) worden dan meegenomen in de nieuwe WOZ-waardering. Wij­zigingen op of na de aanvang van het WOZ-tijdvak worden in het jaar daarop meegenomen.

Voorbeeld
Op 1 januari 2017 is iemand zowel eigenaar als bewoner van een nieuwbouwwoning die eind 2016 is opgeleverd. Op 1 januari 2016 was er alleen nog maar sprake van een stuk bouwgrond (er was nog niet begonnen met de bouw). Bij de waardebepaling gaat de ge­meente uit van de waarde van de naderhand (af)gebouwde woning. De woning moet dus worden gewaardeerd naar de toestand op 1 januari 2017 (de toestandsdatum). Het prijspeil wordt wel omgerekend naar zoals dat was op 1 januari 2016.

Waardering nog niet afgebouwde woning
Als de woning aan het begin van het WOZ-tijdvak (1 januari 2017) echter nog niet is afgebouwd, kan de gemeente toch een WOZ-waarde van de woning vaststellen. Ze gaat dan niet uit van de verkoopwaarde van wat er op dat moment staat, maar van de vervangingswaarde. De vervangingswaarde is de waarde van de grond plus de kosten van de tot dan toe uitgevoerde bouwactiviteiten (de verstreken bouwtermijnen).

Waardering bedrijfspanden
Voor bedrijfspanden gebruikt de gemeente andere taxatiemethoden die bijvoorbeeld uitgaan van de verhuurwaarde of de herbouwwaarde.

 

4. Ik heb geen WOZ-beschikking (meer)?

U stuurt dan een mail naar woz@breda.nl en u vermeldt uw naam, adres, telefoonnummer én uw Burgerservicenummer (BSN).

 

5. Wat is een taxatieverslag?

Op een taxatieverslag staan de gegevens van de onroerende zaak zoals onder andere inhoud, perceel grootte, bijgebouwen en de adressen en verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Hierdoor krijgt u inzicht in de manier waarop de gemeente tot de waardevaststelling is gekomen.

Een taxatieverslag is géén taxatierapport zoals u dat kent bij aan- verkoop van een woning.

 

6. Hoe kan ik het taxatieverslag inzien?

Het taxatieverslag kunt u online inzien.

Online taxatieverslag inzien en afdrukken:
1. Kies in het menu van het WOZ-Loket voor ‘Taxatieverslag’.
2. Log in met DigiD en volg de instructiestappen op het scherm.
(Bedrijven en organisaties loggen in met de gegevens die op de beschikking staan)

Is het online inzien van het taxatieverslag niet mogelijk omdat u geen DigiD heeft?
U stuurt dan een mail naar taxatieverslag@breda.nl en u vermeldt uw naam, adres, telefoonnummer én uw Burgerservicenummer (BSN).

Heeft u na het inzien van het taxatieverslag nog vragen over de totstandkoming van de vastgestelde WOZ-waarde?
U stuurt dan een mail naar woz@breda.nl en u vermeldt uw naam, adres, telefoonnummer én uw Burgerservicenummer (BSN).
Een waarderingsdeskundige neemt met u contact op om uw vragen te beantwoorden.

 

7. Ik ben het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde?

Heeft u vragen of bent u het niet eens met de bij beschikking vastgestelde WOZ-waarde, dan adviseren wij u eerst het taxatieverslag online op te vragen en deze goed te bestuderen. Als dit onvoldoende antwoord geeft dan neemt u contact op met onze medewerkers. Zij beantwoorden uw vragen zo goed mogelijk en verklaren eventuele onduidelijkheden. Als blijkt dat de uitgevoerde waardebepaling niet geheel correct heeft plaatsgevonden dan hoeft u misschien niet eens een bezwaarschrift in te dienen.

Heeft u na het inzien van het taxatieverslag en overleg met een van onze medewerkers nog reden om bezwaar te maken dan doet u dat online.

 

8. Hoe lang heb ik de tijd om bezwaar in te dienen?

U moet uw bezwaar binnen 6 weken na datum van de WOZ-beschikking indienen. Na deze termijn is geen bezwaar meer mogelijk en staat de WOZ-waarde vast.

 

9. Hoe dien ik bezwaar in?

Heeft u na het inzien van het taxatieverslag en overleg met een van onze medewerkers nog reden om bezwaar te maken dan doet u dat online.

Online bezwaar indienen:
1. Kies in het menu links voor ‘Bezwaar maken’.
2. Log in met DigiD en volg de instructiestappen op het scherm.
(Bedrijven en organisaties loggen in met de gegevens die op de beschikking staan)

Is het online indienen van bezwaar niet mogelijk omdat u geen DigiD heeft?
U stuurt uw bezwaarschrift dan aan: gemeente Breda, Hoofd Afdeling Administratie & Basisregistraties, Postbus 90156, 4800 RH Breda.

In het bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval:

 

10. Wanneer krijg ik een antwoord op mijn bezwaarschrift?

Binnen twee weken na ontvangst van uw bezwaar stuurt de gemeente een ontvangstbevestiging.

De gemeente moet een beslissing nemen in het kalenderjaar waarin u het bezwaarschrift heeft ingediend. Heeft u uw bezwaarschrift ingediend in de laatste 6 weken van het kalenderjaar? Dan moet de gemeente binnen een periode van 6 weken een beslissing nemen. De gemeente kan de termijn met maximaal 6 weken verlengen.

Bezwaarschriften worden zoveel mogelijk op volgorde van binnenkomst afgewerkt. De behandeltijd van een bezwaarschrift is afhankelijk van de reden van het bezwaar. Daarnaast kan bij de behandeling blijken dat een hertaxatie of nader onderzoek nodig is.